Start >

Regulamin

Postanowienia Ogólne

 

1.        Regulamin Sprzedaży, zwany też dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (lub w skrócie OWS) określa zasady i warunki sprzedaży towarów oraz świadczenia innych usług przez Bartosza Mickiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MILO Bartosz Mickiewicz, ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko, NIP 772-219-31-53, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomska pod numerem 14785 zwanym dalej Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu.

2.        Regulamin Sprzedaży został wydany na podstawie art. 384 k.c.

3.        Regulamin Sprzedaży dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz – zgodnie z art. 384 § 4 k.c. - na stronie internetowej Sklepu. Kupujący oświadcza, iż przed zawarciem umowy sprzedaży zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu Sprzedaży w każdym czasie. Regulamin Sprzedaży może być zmieniony jednostronnym oświadczeniem Sprzedawcy.

5.        Regulamin Sprzedaży określa w szczególności: zasady korzystania ze Sklepu, zasady sprzedaży, w tym przyjmowania i realizowania zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy, zasady zarządzania danymi osobowymi Kupujących.

 

Definicje

 

6.        „Sprzedawca” oznacza Bartosza Mickiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MILO Bartosz Mickiewicz, ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko, NIP 772-219-31-53,  na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomska pod numerem 14785.

7.        „Kupujący” oznacza użytkownika internetu, niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., który zawarł ze Sprzedawcą Umowę.

8.        „Sklep” oznacza zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kupującemu na zawieranie Umowy, dostępny na stronie internetowej: www.segregatory.net.

9.        „Umowa” oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, której integralną częścią są Ogólne Warunki Sprzedaży. Umowa zawarta jest poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu i przyjęciu zlecenia do realizacji przez Sprzedawcę, bądź przystąpienie do jej realizacji przez Sprzedawcę w warunkach określonych w pkt 24 OWS.

10.    „Towary” oznacza towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem  Sklepu.

11.    „Usługi” oznacza usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

12.    „Zamówienie Niestandardowe” oznacza zamówienie o nietypowych wymiarach lub ilości albo/i zamówienie do realizacji którego wymagane jest użycie materiałów lub sposobu wykonania innego, niż używany standardowo przez Sprzedawcę.

 

Warunki korzystania ze Sklepu

 

13.    Warunkiem korzystania ze Sklepu jest założenie i posiadanie aktywnego konta przez Kupującego.

14.    Utworzenie konta następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie prawdziwymi danymi Kupującego oraz zaakceptowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

15.    Konto może zostać zlikwidowane przez Sprzedawcę w każdym czasie, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży, nieuregulowania w terminie przez Kupującego zobowiązań z tytułu umowy oraz zakończenia współpracy z Kupującym.

16.    Niezależnie od likwidacji konta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dalszego przechowywania danych osobowych Kupującego, w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

17.    Kupujący ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o zmianę lub aktualizację swoich danych osobowych, przesyłając taką prośbę na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 

Sprzedaż

 

18.    Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje Towary i Usługi na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

19.    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że strony w formie pisemnej postanowiły inaczej.

21.    Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedawcy.

22.    Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny lub odmowy przyjęcia zamówienia po zapoznaniu się z projektem graficznym przesłanym przez Kupującego. Zmieniona cena powinna zostać zaakceptowana przez Kupującego.

23.    Zamówienie złożone w Sklepie oraz w szczególnych wypadkach faxem lub e-mail staje się skuteczne w momencie, gdy Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia,

24.    Sprzedawca może przystąpić do realizacji zamówienia bez jego wcześniejszego potwierdzenia, w przypadku zamówień składanych przez Kupującego, z którym Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych.

25.    W przypadku rezygnacji Kupującego ze zlecenia, Sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia Kupującego kosztami wykonanej usługi, zużytego surowca do w/w usługi oraz odszkodowania za poniesione straty z tytułu rezygnacji Kupującego ze zlecenia.  

26.    Zamówień dokonywać mogą wyłącznie Kupujący, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

27.     Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

28.    Wypełnienie i wysłanie kompletnie wypełnionego formularza za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

29.    Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu do godziny 12.00 są realizowane w danym dniu roboczym, złożone po godzinie 12.00 są realizowane w następnym dniu roboczym. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę w formie e-mail, faxu lub telefonicznie, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w punkcie 24 OWS.

30.    Terminy realizacji zamówień, tj. dotyczących Towarów i Usług podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

31.    Terminy realizacji zamówień niestandardowych, będą każdorazowo uzgadniane z Kupującym.

32.    Sprzedawca ma prawo, przed upływem terminu realizacji zamówienia, przedłużyć jego wykonanie o nie więcej niż 14 dni roboczych z przyczyn przez niego nie zawinionych (przeszkód natury technicznej – np. awarii, braku dostawy mediów, opóźnienia w dostawie surowców, jak również innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy). Taka zmiana terminu nie stanowi zmiany Umowy. Zakończenie terminu realizacji następuje w dniu przekazania wykonanego zlecenia Przewoźnikowi celem doręczenia Kupującemu.

33.    Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia jakości i ilości Towaru oraz jakości i zgodności z zamówieniem wykonania Usługi podczas odbioru dostawy. W razie jakichkolwiek widocznych uszkodzeń przesyłki i innych stwierdzonych niezgodności należy sporządzić protokół, zawierający w szczególności podpisy Kupującego i przedstawiciela Przewoźnika. Nie sporządzenie protokołu uniemożliwi Kupującemu dochodzenie jakichkolwiek roszczeń, wynikających z uszkodzeń dostarczonej przesyłki.

34.    W razie nieodebrania Towaru od Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia, w którym Towar został zwrócony Sprzedawcy na skutek jego nieodebrania przez Kupującego,  Kupujący zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Sprzedawcę na skutek nieodebrania towaru przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania  uzupełniającego.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

35.    Reklamacje mogą być składane pisemnie listem poleconym wysłanym na adres siedziby Sprzedawcy faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Reklamacje dotyczące braków ilościowych muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty ceny może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu na adres wskazany przez Sprzedawcę.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie Kupujący może zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego z udziałem przedstawiciela Przewoźnika sporządzonego najpóźniej w momencie odbioru towarów. Kopię takiego protokołu należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki przesłać do Sprzedawcy. Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.

36.    Reklamacja dotycząca wad Towaru, poza brakami ilościowymi i związanymi z uszkodzeniem w transporcie może być złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy. Kupujący zobowiązany jest łącznie ze złożeniem reklamacji do zwrotu całości reklamowanego towaru na własny koszt do magazynu Sprzedawcy pod adresem: 55-002 Dobrzykowice, Stawowa 7-9. Reklamację złożoną po upływie tego terminu Sprzedawca może rozpatrzyć negatywnie, o czym niezwłocznie powiadamia Kupującego.

37.    W przypadku poprawnie złożonej reklamacji, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 7 dni na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

38.    Reklamacja powinna zawierać:

a)         imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę Kupującego;

b)        nazwę firmy oraz adres zamieszkania bądź siedziby Kupującego;

c)         określenie przedmiotu reklamacji oraz przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

d)        datę zawarcia Umowy;

e)         podpis Kupującego lub osoby reprezentującej.

39.    Kupujący jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności wynikających ze sprzedaży Towaru objętego reklamacją. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat za czas trwania postępowania reklamacyjnego Kupującemu nie należą się odsetki od kwoty objętej reklamacją.

40.    Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wpływu oraz zwrotu reklamowanego Towaru oraz udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona.

41.    W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad lub udzielenia stosownego rabatu Kupującemu.
Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Oznacza to, iż Kupujący nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

42.    W przypadku, gdy Sprzedawca posiada wobec Kupującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelnością Kupującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej Kupującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Sprzedawcy o dokonaniu potrącenia przesyłane jest Kupującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.

 

Materiały do druku

 

43.    Sprzedawca nie jest zobowiązany do wprowadzania poprawek, nie sprawdza obecności overprintów, poprawności merytorycznej, językowej materiałów będących przedmiotem druku. Dotyczy to w szczególności błędów ortograficznych, literówek, itp., jak również nie wprowadza innych modyfikacji do dostarczonych plików, jeśli nie zostało zlecone Sprzedawcy przez Kupującego wykonanie opracowania graficznego materiałów do druku. Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Kupującego.

44.    Analiza przesłanego pliku przez Sprzedawcę polega na otwarciu pliku oraz sprawdzeniu prawidłowości przygotowania projektu w stosunku do linii cięcia oraz spadów.

45.    Jeżeli materiały zawierają treści niezgodne z prawem Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia finansowe, z jakiegokolwiek tytułu.

46.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez Kupującego wzorzec wykonany techniką analogową (Matchprint, Cromalin).

47.    Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są oddzielnie, na osobne zamówienie Kupującego. Sprzedawca nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac jednego wzoru jak przy wcześniejszym zamówieniu u Sprzedawcy lub w innej drukarni. Dopuszcza się tolerancję wagi formatu, ilości arkuszy, gramatury, przesunięć w kaszerowaniu, siły klejenia oraz barwy i połyskliwości, oraz pozostałych parametrów sprzedawanego towaru w zależności od tolerancji, stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru. Ogólnie przyjęta tolerancja to +/- 5%.

48.    Wykonanie przez Sprzedawcę błędnych wydruków prac na skutek źle przygotowanych przez Kupującego plików i innych materiałów lub zaakceptowanych przez Kupującego a zawierających jakiekolwiek błędy, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za Towar.

49.    Wszystkie przesłane przez Kupującego materiały są sprawdzane przez Sprzedawcę wyłącznie pod względem zgodności ze specyfikacją druku, znajdującą się w Sklepie.

50.    W przypadku niezgodności materiałów ze specyfikacją są one odsyłane do Kupującego celem ich poprawienia. Termin realizacji zamówienia jest liczony, w takim przypadku od dnia otrzymania od Kupującego zatwierdzonych i zgodnych ze specyfikacją materiałów.

51.    Na podstawie odrębnego zlecenia Sprzedawca może dokonać odpłatnie korekty materiałów pod względem poprawności technologicznej obejmującej wyłącznie:

-   poprawienie przygotowanych spadów,

-   zgodność pracy z paletą kolorystyczną CMYK,

-   poprawność przygotowania pracy z siatką Sprzedawcy,

-   poprawność przygotowanego formatu (wielkości) pracy,

-   zgodność pracy z przygotowanym przez Kupującego wykrojnikiem (prace sztancowane).

52.    Wszystkie dokonywane przez Sprzedawcę korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia otrzymania od Kupującego akceptacji tych korekt.

53.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

-        wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, zawartości merytorycznej,

-        wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, kolorystycznym, w których Sprzedawca nie dokonywał korekt, o których mowa w punkcie 51 OWS,

-        wydruk prac zawierających overprinty,

-        rozbieżności pomiędzy gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez klienta wzorzec wykonany techniką analogową (Matchprint, Cromalin),

-        w przypadku druku bez proofa kolorystycznego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kolorystykę wydruku,

-        wydruk prac zaakceptowanych przez Kupującego, a zawierających jakiekolwiek błędy,

-        opóźnienia w druku, które powstało z jakiegokolwiek powodu nie zawinionego przez Sprzedawcę,

-        jakiekolwiek inne błędy, opóźnienia, niedokładności, za zaistnienie których nie można przypisać Sprzedawcy winy umyślnej.

 

Przejście ryzyka i wyłączenie odpowiedzialności

 

54.    Z chwilą dostawy ryzyko przypadkowej utraty bądź zniszczenia Towarów przechodzi na Kupującego.

55.    Sprzedawca zachowuje prawo własności Towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.

56.    Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedawcy jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedawcy kosztami z tego tytułu.

57.    Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami OWS, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedawcę. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.

58.    Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnością Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę w formie pisemnej.

59.    Jeżeli przeciwko Kupującemu zostanie wydane orzeczenie sądowe lub (w przypadku gdy Kupujący jest osobą prawną) rozpocznie procedurę likwidacyjną lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, powołany w stosunku do niego syndyk lub (w przypadku gdy jest on spółką osobową lub osobą fizyczną) wejdzie w układ ze swymi wierzycielami lub na ich rzecz lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy zobowiązania wobec swych wierzycieli lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy którekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania w celu odzyskania Towarów przez Sprzedawcę.

60.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub następcze straty lub szkody Kupującego, w szczególności za straty ekonomiczne w prowadzonej działalności gospodarczej, utratę zysku, bądź też wszelkie inne formy straty lub szkody, bez względu na ich charakter lub przyczynę ich powstania, chyba że strata lub szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy.

61.    Sprzedawca nie odpowiada za jakość materiałów dostarczonych przez Klienta do dalszego przerobu.

 

Postanowienia końcowe

 

62.    W przypadku opóźnienia w płatności dłuższego niż czternaście dni Sprzedawca może wysłać do Kupującego, cykliczne co czternaście dni, wezwania do zapłaty listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT tytułem poniesionych kosztów wezwania do zapłaty.

63.    Kupujący zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy poniesione przez Sprzedawcę koszty windykacji w wysokości określonej w przepisach prawa, bądź należycie udokumentowanej przez Sprzedawcę. 

64.    Kupujący może zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy osobiście bądź przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć pełnomocnicy tych osób albo osoby upoważnione do jej reprezentowania, posiadające pisemne umocowanie zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją.

65.    Przetwarzanie danych Kupującego przez Sprzedawcę może w szczególności dotyczyć: nazwy, siedziby i adresu, dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Sprzedawcy wynikającego z Umowy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru REGON, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, numeru konta bankowego, adresu Kupującego do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca jego siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych. Sprzedawca może przetwarzać dane Kupującego w okresie obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń.

66.    Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych lub mogących wyniknąć z realizacji Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

67.    Kupujący jest zobowiązany do pisemnego informowania Sprzedawcy o zmianie danych teleadresowych, nie później niż siedem dni od dnia ich zaistnienia, pod rygorem, że wszelka korespondencja wysłana na nieaktualny adres (zarówno e-mail, jak i adres zamieszkania) uznana będzie za prawidłowo doręczoną, ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi z tego dla Kupującego wynikającymi. Kupujący, w szczególności, ponosi odpowiedzialność za awarię poczty elektronicznej, którą wskazał w Umowie.

68.    Kupujący wyraża zgodę na ewentualną rejestrację rozmów telefonicznych. Kupujący wyraża zgodę na opublikowanie swojej nazwy/firmy oraz adresu Strony www na liście referencyjnej Sprzedawcy. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć wykonywanych produktów w Sklepie.

69.    Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, bez zgody Kupującego. 

70.    W myśl § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Kupujący akceptuje przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.