Start >

Regulamin

Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin Sprzedaży, zwany też dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (lub w skrócie OWS) określa zasady i warunki sprzedaży towarów oraz świadczenia innych usług przez MILO Bartosz Mickiewicz, ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko, NIP 772-219-31-53, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomska pod numerem 14785 zwanym dalej Sprzedawcą, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.segregatory.net.

2. Regulamin został wydany na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, zgodnie z art. 384 par. 4 Kodeksu Cywilnego oraz na stronie internetowej www.segregatory.net. Klient oświadcza, iż przed zawarciem umowy sprzedaży zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu Sprzedaży w każdym czasie. Regulamin Sprzedaży może być zmieniony jednostronnym oświadczeniem Usługodawcy. Miejsce przechowywania aktualnej treści Regulaminu przedstawiono w punkcie 3.

5. Regulamin Sprzedaży określa w szczególności: zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.segregatory.net, zasady sprzedaży, w tym przyjmowania i realizowania zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy, zasady zarządzania danymi osobowymi Klientów.

 

Definicje

 

6. „Sprzedawca” oznacza MILO Bartosz Mickiewicz, ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko, NIP 772-219-31-53.

7. „Kupujący” oznacza osobę lub podmiot nie będący „konsumentem” w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, w szczególności osoba która zawarła Umowę ze Sprzedawcą.

8. „Serwis” oznacza stronę internetową pod adresem www.segregatory.net, za pośrednictwem której zawierana jest Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym przedmiotem której są Towary i Usługi.

9. „Umowa” oznacza pisemną albo ustną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, której integralną częścią są Ogólne Warunki Sprzedaży. Umowa zawarta jest poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu i potwierdzenie złożenia zamówienia przez Sprzedającego.

10. „Towary” oznacza towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

11. „Usługi” oznacza usługi oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony Serwisu.

 

Warunki Korzystania z Serwisu

 

12. Warunkiem korzystania z Serwisu jest założenie i posiadanie aktywnego konta przez Klienta.

13. Utworzenie konta następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie prawdziwymi danymi Klienta oraz zaakceptowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

14. Konto może zostać zlikwidowane przez Sprzedawcę w każdym czasie, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta Ogólnych Warunków Sprzedaży, nieuregulowania w terminie przez Klienta zobowiązań z tytułu umowy oraz zakończenia współpracy z Klientem.

15. Niezależnie od likwidacji konta w Serwisie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dalszego przechowywania danych osobowych Klienta, w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Sprzedawcy o zmianę lub aktualizację swoich danych osobowych, przesyłając taką prośbę na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: segregatory@segregatory.net.

17. Sprzedawca przed dokonaniem zmiany może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dokumentów potwierdzających zasadność dokonania zmian wnioskowanych przez Klienta.

 

Sprzedaż

 

18. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje Towary i Usługi na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

19. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i wyłączają stosowanie jakichkolwiek warunków stosowanych przez Kupującego.

20. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedawcy.

21. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.

22.Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny lub odmowy przyjęcia zlecenia po zapoznaniu się z projektem graficznym przesłanym przez Kupującego.

23. Zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu oraz w szczególnych wypadkach przez Internet, fax lub poprzez e-maila nabiera ważności w momencie, gdy Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.

24. Sprzedawca może przystąpić do realizacji zamówienia bez jego wcześniejszego potwierdzenia. W przypadku rezygnacji Kupującego ze zlecenia, Sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia Kupującego kosztami wykonanej usługi, zużytego surowca do w/w usługi  oraz odszkodowania za poniesione straty z tytułu rezygnacji Kupującego ze zlecenia.

25. Zamówień dokonywać mogą wyłącznie Kupujący, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

26. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

27. Wypełnienie i wysłanie kompletnie wypełnionego formularza za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

28. Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu do godziny 12.00 są realizowane w danym dniu roboczym, złożone po godzinie 12.00 są realizowane w następnym dniu roboczym. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu jego pisemnego zaakceptowania przez Sprzedającego.

29. Terminy realizacji zamówień, tj. dotyczących Towarów i Usług  podawane są w dniach roboczych (przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

30. Terminy realizacji zamówień niestandardowych, będą każdorazowo uzgadniane z Kupującym.

31. Sprzedawca ma prawo, przed upływem terminu realizacji zamówienia, przedłużyć go o nie więcej niż 14 dni roboczych z przyczyn przez niego nie zawinionych (przeszkód natury technicznej, typu awaria, brak dostawy mediów, opóźnienie w dostawie surowców, jak również innych niezależnych od Sprzedającego). Taka zmiana terminu nie stanowi zmiany Umowy.
 
Zakończenie terminu realizacji następuje w dniu przekazania wykonanego zlecenia firmie logistycznej celem doręczenia.

32. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia jakości i ilości Towaru oraz jakości i zgodności z zamówieniem wykonania Usługi podczas odbioru dostawy. W razie jakichkolwiek widocznych uszkodzeń przesyłki i innych stwierdzonych niezgodności należy sporządzić protokół, zawierający w szczególności podpisy Kupującego i przedstawiciela dostawcy. Nie sporządzenie protokołu uniemożliwi Kupującemu dochodzenie jakichkolwiek roszczeń.
W przypadku nieterminowego odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru w kwocie 15zł netto/paleta euro/24h. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość magazynowanego towaru po przekroczeniu terminu dwóch miesięcy.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

33. Reklamacje mogą być składane pisemnie listem poleconym wysłanym na adres siedziby Usługodawcy, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu na adres wskazany przez Sprzedającego.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie Kupujący może zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej sporządzonego najpóźniej w momencie odbioru towarów. Ewentualne straty będą pokrywane przez ubezpieczyciela firmy Spedycyjnej. Kopię takiego protokołu należy niezwłocznie przesłać do Sprzedającego. Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm logistycznych.34. Reklamacja może być złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dostawy. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu całości reklamowanego towaru na własny koszt do magazynu firmy MILO pod adresem: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 4.   Reklamację złożoną po upływie tego terminu Sprzedawca pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia Kupującego.

35. W przypadku poprawnie złożonej reklamacji, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 7 dni na Adres e-mail.

36. Reklamacja powinna zawierać:

          a) imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę Kupującego;

          b) nazwę firmy oraz adres zamieszkania bądź siedziby Kupującego;

          c) określenie przedmiotu reklamacji oraz przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

          d) datę zawarcia Umowy;

          e) podpis Kupującego lub osoby reprezentującej,

 

 

      37.                         Kupujący jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności objętych reklamacją. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat za czas trwania postępowania reklamacyjnego odsetki od kwoty objętej reklamacją nie będą naliczane.

      38.    Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wpływu oraz zwrotu reklamowanego Towaru oraz udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Kupujący ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, tj. w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona.

      39. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad lub udzielenia stosownego rabatu Kupującemu.

Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Kupujący nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

 

      40.    W przypadku, gdy Sprzedawca posiada wobec Kupującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności Kupującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej Kupującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Potrąconą kwotę wykazuje się w kolejnej fakturze. Oświadczenie Sprzedawcy o dokonaniu potrącenia przesyłane jest Kupującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.

 

Materiały do druku

 

 41. Sprzedawca nie jest zobowiązany wprowadzania poprawek, nie sprawdza obecności overprintów, poprawności merytorycznej, językowej dotyczy to w szczególności błędów ortograficznych, literówek, itp.,  jak również nie wprowadza  innych modyfikacji do dostarczonych plików, jeśli nie zostało zlecone do wykonania opracowanie graficzne. Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego.
Analiza przesłanego pliku przez Sprzedającego polega na otwarciu pliku oraz sprawdzeniu prawidłowości przygotowania projektu w stosunku do linii cięcia oraz spadów.

42. Jeżeli materiały zawierają treści niezgodne z prawem Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia finansowe, z jakiegokolwiek tytułu.

43.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez Kupującego wzorzec wykonany techniką analogową (Matchprint, Cromalin).
Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są oddzielnie, na osobne zamówienie Kupującego.
Sprzedawca nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac jednego wzoru jak przy wcześniejszym zamówieniu u Sprzedającego  lub w innej drukarni.

Dopuszcza się tolerancję wagi formatu, ilości arkuszy, gramatury, przesunięć w  kaszerowaniu, siły klejenia oraz barwy i połyskliwości, oraz pozostałych parametrów sprzedawanego towaru w zależności od tolerancji, stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru. Ogólnie przyjęta tolerancja to +/- 5%

 

44. Wszystkie przesłane przez Kupującego materiały są sprawdzane przez Sprzedawcę wyłącznie pod względem zgodności ze specyfikacją druku, znajdującą się w Serwisie, pod adresem internetowym: www.segregatory.net/spec.html

45. W przypadku niezgodności materiałów ze specyfikacją są one odsyłane do Kupującego celem ich poprawienia. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia otrzymania od Kupującego zatwierdzonych i zgodnych ze specyfikacją materiałów.

46. Na podstawie odrębnego zlecenia Sprzedawca może dokonać odpłatnie korekty materiałów pod względem poprawności technologicznej obejmującej wyłącznie:
- poprawienie przygotowanych spadów,
- zgodność pracy z paletą kolorystyczną CMYK,
- poprawność przygotowania pracy  z siatką Sprzedawcy,
- poprawność przygotowanego formatu (wielkości) pracy,
- zgodność pracy z przygotowanym przez Kupującego wykrojnikiem (prace sztancowane)

47. Wszystkie dokonywane przez Sprzedawcę korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia otrzymania od Kupującego akceptacji tych korekt.

48. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, zawartości merytorycznej,
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, kolorystycznym, w których Sprzedawca nie dokonywał korekt, o których mowa w punkcie 46 Ogólnych Warunków Sprzedaży,
- wydruk prac zawierających overprinty,
-
rozbieżności pomiędzy gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez klienta wzorzec wykonany techniką analogową (Matchprint, Cromalin),
- w przypadku druku bez proofa kolorystycznego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kolorystykę wydruku,
- wydruk prac zaakceptowanych przez Kupującego, a zawierających jakiekolwiek błędy,
- opóźnienia w druku, które powstało z jakiegokolwiek powodu nie zawinionego przez Sprzedawcę,
- jakiekolwiek inne błędy, opóźnienia, niedokładności, za zaistnienie których nie można mu przypisać winy umyślnej.

 

Przejście ryzyka i wyłączenie odpowiedzialności

 

     49. Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Towarów przechodzi na Kupującego.

50. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.

51. Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedawcy jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedawcy kosztami z tego tytułu.

52. Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami OWS, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedawcę. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.

53. Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnością Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę w formie pisemnej.

54. Jeżeli przeciwko Kupującemu zostanie wydane orzeczenie sądowe lub (w przypadku gdy Kupujący jest osobą prawną) rozpocznie procedurę likwidacyjną lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, powołany w stosunku do niego syndyk lub (w przypadku gdy jest on spółką osobową lub osobą fizyczną) wejdzie w układ ze swymi wierzycielami lub na ich rzecz lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy zobowiązania wobec swych wierzycieli lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy którekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania w celu odzyskania Towarów przez Sprzedawcę.

55. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub następcze straty lub szkody Kupującego, w szczególności za straty ekonomiczne w prowadzonej działalności gospodarczej, utratę zysku, bądź też wszelkie inne formy straty lub szkody, bez względu na ich charakter lub przyczynę ich powstania, chyba że strata lub szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

56. W przypadku opóźnienia w płatności dłuższego niż czternaście dni Sprzedawca może wysłać do Kupującego, cykliczne co czternaście dni, wezwania do zapłaty listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszt wysyłki tego wezwania wynosi pięćdziesiąt złotych netto, który to koszt stanowi Koszt Windykacji. Na kwotę tę Przedsiębiorca wystawi fakturę VAT i dostarczy ją Kupującemu.

57. Koszty Windykacji obejmują, w szczególności, koszty wezwań do zapłaty, o których mowa w punkcie 49 OWS, koszty wynagrodzenia firmy windykacyjnej, której Sprzedawca może powierzyć wszystkie lub część czynności windykacyjnych, koszty opłat sądowych, koszty zastępstwa procesowego zgodnie z umowa zawartą przez Sprzedawcę z radcą prawnym lub adwokatem lub innym podmiotem mogącym reprezentować Przedsiębiorcę przed sądem powszechnym (w szczególności koszty te mogą być wyższe niż minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.), koszty postępowania egzekucyjnego, w tym zaliczek wpłaconych na rzecz komornika sądowego. Klient zobowiązany jest zapłacić Koszty Windykacji wymienione powyżej na wezwanie Przedsiębiorcy, niezależnie czy Przedsiębiorca już je rzeczywiście poniósł, czy też jest dopiero zobowiązany do ich poniesienia.

58. Inne Koszty Windykacji poniesione przez Przedsiębiorcę, niż określone w punkcie 50 OWS, Klient zobowiązany jest zwrócić na wezwanie Przedsiębiorcy i udokumentowanie przez Przedsiębiorcę faktu ich rzeczywistego poniesienia. Klienta obciążają zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z windykacją Wynagrodzenia, jak itp. koszty uzyskania dokumentów rejestrowych Klienta, weryfikacji danych Klienta, poszukiwania jego majątku, również za pośrednictwem innych podmiotów, itp.

59. Kupujący może zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy osobiście bądź przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć pełnomocnicy tych osób albo osoby upoważnione do jej reprezentowania, posiadające pisemne umocowanie zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją.

60. Przetwarzanie danych Kupującego przez Sprzedawcę może w szczególności dotyczyć: nazwy, siedziby i adresu, dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Sprzedawcy wynikającego z Umowy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru REGON, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, numeru konta bankowego, adresu Kupującego do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca jego siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych. Sprzedawca może przetwarzać dane Kupującego w okresie obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń.

61. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych lub mogących wyniknąć z realizacji Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

62. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego informowania Sprzedawcy o zmianie danych teleadresowych, nie później niż siedem dni od dnia ich zaistnienia, pod rygorem, że wszelka korespondencja wysłana na nieaktualny adres (zarówno e-mail, jak i adres zamieszkania) uznana będzie za prawidłowo doręczoną, ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi z tego dla Kupującego wynikającymi. Kupujący, w szczególności, ponosi odpowiedzialność za awarię poczty elektronicznej, którą wskazał w Umowie.

63. Kupujący wyraża zgodę na ewentualną rejestrację rozmów telefonicznych. Kupujący wyraża zgodę na opublikowanie swojej nazwy/firmy oraz adresu Strony WWW na liście referencyjnej Sprzedawcy. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć wykonywanych produktów w serwisie www.segregatory.net.

64. Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, na co Kupujący wyraża zgodę.

65. W myśl § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Kupujący akceptuje przesyłanie faktur w formie elektonicznej firmy Milo Bartosz Mickiewicz NIP: 772-219-31-53.